rok 2015 – Wytyczne dla Chorągwianych i Hufcowych Komisji Rewizyjnych

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014

 Wytyczne dla Chorągwianych i Hufcowych Komisji Rewizyjnych

Lp. Temat/ Zadanie KRH KRCH
1. Plan pracy komisji na 2015 r. 14.02.2015 28.02.2015
2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale
3. Kontrola akcji zleconych realizowanych przez ZHP
w czasie HAL 2015.
HAL 30.09.2015
4. Ocena rentowności baz za 2014 r. 30.04.2015 30.06.2015
5. Kontrola 1% otrzymanego w 2014 r. 30.05.2015 30.06.2015
6. Kontrola rozliczania dotacji za 2014 r. 30.06.2015 30.09.2015
7. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Nie dotyczy 30.05.2015
8. Ocena pracy Komendy Chorągwi,  jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty. Nie dotyczy 15.06.2015