rok 2016 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 37/XXXVIII/2015

 

Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Lp. Temat/ Zadanie KRH

do dnia:

KRCH 

do dnia:

1. Plan pracy komisji na 2016 r. 14.02.2016 29.02.2016
2. „Bądź bezpieczny” – kontrola jednostek podstawowych ZHP* 29.02.2016 31.03.2016
3. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale
4. Kontrola akcji zleconych realizowanych przez ZHP
w czasie HAL 2016.
HAL 30.09.2016
5. Ocena rentowności baz za 2015 r. 30.04.2016 30.06.2016
6. Kontrola 1% otrzymanego w 2015 r. 30.05.2016 30.06.2016
7. Kontrola rozliczania dotacji za 2015 r. 30.06.2016 30.09.2016
8. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Nie dotyczy 30.06.2016
9. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

Nie dotyczy 30.06.2016