rok 2017 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 52/XXXVIII/2016

Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Lp. Temat/ Zadanie KRH

do dnia:

KRCH 

do dnia:

1. Plan pracy komisji na 2017 r. 14.02.2017 28.02.2017
2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale
3. Kontrola akcji zleconych realizowanych przez ZHP
w czasie HAL 2017.
HAL 30.09.2017
4. Ocena rentowności baz za 2016 r. 30.04.2017 30.06.2017
5. Kontrola 1% otrzymanego w 2016 r. 31.05.2017 30.06.2017
6. Kontrola rozliczania dotacji za 2016 r. 30.06.2017 30.09.2017
7. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Nie dotyczy 30.06.2017
8. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

Nie dotyczy 30.06.2017