rok 2018 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/XL/2018

Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Lp. Temat/ Zadanie KRH

do dnia:

KRCH

do dnia:

1. Plan pracy komisji na 2018 r. 14.02.2018 28.02.2018
2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale
3. Kontrola HAL 2018. HAL 15.10.2018
4. Ocena rentowności baz za 2017 r. 30.04.2018 30.06.2018
5. Kontrola 1% otrzymanego w 2017 r. 31.05.2018 30.06.2018
6. Kontrola rozliczania dotacji za 2017 r. 30.06.2018 30.09.2018
7. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Nie dotyczy 30.06.2018
8. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

Nie dotyczy 30.06.2018