rok 2019 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

 

Lp. Temat/ Zadanie KRH

do dnia:

KRCH

do dnia:

1. Plan pracy komisji na 2019 r. 15.02.2019 r. 28.02.2019 r.
2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale
3. Kontrola HAL 2019. HAL 18.10.2019 r.
4. Ocena rentowności baz za 2018 r. 30.04.2019 r. 30.06.2019 r.
5. Kontrola 1% otrzymanego w 2018 r. 31.05.2019 r. 30.06.2019 r.
6. Kontrola rozliczania dotacji za 2018 r. 30.06.2019 r. 30.09.2019 r.
7. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Nie dotyczy 30.06.2019 r.
8. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

Nie dotyczy 30.06.2019 r.