rok 2020 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/XL/2020

Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Lp. Temat/ Zadanie KRH do dnia: KRCH do dnia:
1. Plan pracy komisji na 2020 r. 14.02.2020 r. 29.02.2020 r.
2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale
3. Kontrola wypoczynku organizowanego prze jednostki harcerskie 2020. HAL 31.10.2020 r.
4. Ocena rentowności baz za 2019 r. 31.07.2020 r. 30.09.2020 r.
5. Kontrola 1% otrzymanego w 2019 r. 31.08.2020 r. 30.09.2020 r.
6. Kontrola rozliczania dotacji za 2019 r. 30.09.2020 r. 31.10.2020 r.
7. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Nie dotyczy 30.09.2020 r.
8. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty. Nie dotyczy 30.09.2020 r.