Tag: rentowność

KRCh : ważny termin

Ocena rentowności baz za 2015 r. Kontrola 1% otrzymanego w 2015 r. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

KRH: ważny termin!!

Ocena rentowności baz za 2015 r.